Tarptautinio bakalaureato programa

„Varnų sala“ – Tarptautinio bakalaureato programos mokykla kandidatė!

Nuo 2024 m. pavasario „Varnų sala“ yra Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programos, skirtos  5–10 klasių mokiniams, mokykla kandidatė. Todėl jau nuo rugsėjo 1-osios pradedame mokyti pagal šios švietimo programos metodus ir filosofiją.

Priėmimas į mokykla

Kas yra Tarptautinis Bakalaureatas (TB) (angl. International Baccalaureate)? 

Tai visame pasaulyje pripažinta švietimo programa, skirta 3–19 metų amžiaus mokiniams. Tai tarsi švietimo kokybės ženklas. Pagrindinis TB visų amžiaus grupių programų tikslas – ugdyti kompetentingus, žingeidžius ir rūpestingus jaunuolius, motyvuotus siekti sėkmės ir užsibrėžtų tikslų bei daryti teigiamą įtaką pasauliui. Šiose programose daugiausia dėmesio skiriama kritinio mąstymo, tarpkultūrinio supratimo ir pagarbos ugdymui. Mokiniai gauna visapusišką išsilavinimą, kuris juos parengia aukštajam mokslui ir skatina tapti aktyviais, empatiškais ir visą gyvenimą besimokančiais asmenimis.  

Siekiama ugdyti mokinius, kurie įkūnija dešimt pagrindinių savybių, atspindinčių TB misiją švietimu kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šie mokiniai yra:

Tyrinėtojai (Inquirers)

Jie ugdo savo natūralų smalsumą ir įgyja tyrinėjimo bei mokslinių tyrimų atlikimo įgūdžių, atskleisdami savarankiškumą ir nuolatinę aistrą mokytis.

Visapusiškai išprusę (Knowledgeable)

Jie tyrinėja koncepcijas, idėjas ir klausimus, reikšmingus ir savo aplinkoje, ir globaliai. Taip jie įgyja ir gilina žinias bei plečia supratimą įvairiose skirtingose srityse.

Mąstantys (Thinkers)

Jie kritiškai ir kūrybiškai taiko mąstymo įgūdžius, atpažįsta ir sprendžia sudėtingas problemas, priima pagrįstus ir etiškus sprendimus.

Lengvai bendraujantys (Communicators)

Jie suvokia informaciją ir idėjas, dalinasi jomis pasitikėdami savimi ir kūrybiškai, daugiau nei viena kalba bei įvairiais komunikacijos būdais. Jie efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais.

Principingi (Principled)

Jie elgiasi sąžiningai, turi stiprų teisingumo jausmą, gerbia visų žmonių orumą ir teises. Jie prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes

Atviri pasauliui (Open-Minded)

Jie supranta ir vertina vienas kito kultūrą bei asmenines istorijas, yra atviri kitų asmenų bei bendruomenių požiūriams, vertybėms ir tradicijoms. Jie priima ir vertina įvairius požiūrius bei noriai iš jų mokosi.

Rūpestingi (Caring)

Jie rodo empatiją, užuojautą ir pagarbą kitų poreikiams ir jausmams. Jie asmeniškai įsipareigoja savanorystei ir veikia, kad darytų teigiamą įtaką kitų gyvenimui ir aplinkiniam pasauliui.

Nebijantys rizikuoti (Risk Takers)

Jie drąsiai ir apgalvotai priima nepažįstamas situacijas ir neapibrėžtumą, yra nepriklausomos dvasios tyrinėdami naujus vaidmenis, idėjas ir strategijas. Jie drąsiai ir aiškiai gina savo įsitikinimus.

Gebantys gyventi harmonijoje (Balanced)

Jie supranta intelektualinės, fizinės ir emocinės pusiausvyros svarbą, siekiant asmeninės gerovės sau ir kitiems.

Savikritiški (Reflective)

Jie atidžiai apmąsto savo mokymąsi ir patirtį. Jie geba įvertinti ir suprasti savo stiprybes ir silpnybes, siekdami palaikyti savo mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą.

Kas yra TB pagrindinio ugdymo programa (MYP)?

Pagrindinio ugdymo programa (MYP) (ang. Middle Years Programme) – viena iš keturių Tarptautinio bakalaureato siūlomų programų. Tai tarpinė grandis tarp Pradinių klasių (PYP) ir Diplomo (DP) programų. Ji skirta 11–16 metų mokiniams. MYP skatina pasitikėti savimi ir prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi, ugdytis supratimą apie pasaulinius iššūkius ir asmeninę įtaką bendruomenėje, kartu pažįstant save ir ugdant sąmoningumą.  

Šioje mokykloje – daugiau nei 400 ukrainiečių vaikų: gavę visai naują patirtį, mokiniai stebina ir rezultatais

Šešerių metų trukmės programą sudaro aštuonios dalykų grupės, kurių kiekvienai per metus skiriama ne mažiau kaip 50 mokymosi valandų:

Užsienio kalbos

Gimtoji kalba ir literatūra

Socialiniai mokslai

Gamtos mokslai

Matematika

Menai

Fizinis ir sveikatos ugdymas

Technologijos ir IT

Ar mūsų kalba šiandien nėra pastumdelė podukra?

Pagrindinio ugdymo programoje daugiausia dėmesio skiriama gamtos mokslams, technologijoms, inžinerijai ir matematikai. STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) akcentuojama kaip esminė integruoto mokymo ir mokymosi perspektyva. Tokį mokymąsi palengvina tarpdalykinis ugdymas, asmeniniai ir bendruomenės projektai, formalusis ir neformalusis mokymasis.  

Taigi, apie ką yra TB pagrindinio ugdymo programa?

Tai yra: 

Integruotas mokymas

Kiekvienais metais mokiniai dalyvauja bent viename tarpdalykiniame projekte, apimančiame bent dvi dalykų grupes. 

Ilgalaikiai projektai

Mokiniai atlieka ilgalaikį projektą, kurio metu pasirenka temą, ją tyrinėja ir sukuria pasiūlymą arba kriterijus projektui įgyvendinti. 

Kontekstinis mokymasis

Mokymas ir mokymasis yra susiję su realaus pasaulio kontekstu ir mokinių patirtimi.  

Pasauliniai kontekstai

Mokiniai tiria tapatybes ir santykius, asmeninę ir kultūrinę išraišką, erdvės ir laiko plotmes, mokslinę ir techninę inovaciją, teisingumą ir plėtrą, globalizaciją ir tvarumą.  

Konceptualus supratimas

Mokiniai pasitelkia svarbias idėjas, kad tyrinėtų asmeninius, vietinius ir globalius klausimus, siekdami holistinio supratimo. 

Mokymosi būdai (ATL)

Dėmesys skiriamas socialinių, mąstymo, tyrimo, komunikacijos ir savivaldos įgūdžių ugdymui.

Pagalba visuomenei kaip veikla

Pabrėžiama pagalbos bendruomenei ir veiklos, siekiant teigiamo poveikio kitiems ir aplinkai, svarba. 

 

Įtraukimas ir įvairovė

Mokyklos sprendžia diferencijavimo klausimus mokymo ir vertinimo procese, prisitaikydamos prie mokinių, turinčių įvairių mokymosi poreikių.  

Vyksta priėmimas į priešmokyklinę ir 1–10 klases

Norite, kad jūsų vaikas gautų aukščiausios kokybės išsilavinimą, kuris ugdo visapusišką asmenybę? Registruokitės dabar ir prisijunkite prie mūsų ypatingos „Varnų Salos“ bendruomenės!